Bạn đang xem: Trang chủ » Giới thiệu các trường » Các trường Trung học cơ sở

Giới thiệu các trường

Các trường Trung học cơ sở

Ngày đăng: 21/03/2014 - Lượt xem: 3492 In trang
THCS Kim Đồng, THCS Nguyễn Duy Hiệu, THCS Ng. Bỉnh Khiêm, THCS Chu Văn An, THCS Lý Thường Kiệt, THCS Nguyễn Khuyến, THCS Nguyễn Du, THCS Phan Bội Châu, THCS Huỳnh Thị Lựu, THCS Quang Trung...

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIM ĐỒNG

    - Địa chỉ của trường: Số 01, đường Trần Hưng Đạo, khối Phong Niên, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

    - Số điện thoại văn phòng:                                                05103.861275

    - Địa chỉ thư điện tử của trường:               truongkimdongha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng Huỳnh Ngọc Quốc 05103.861275 0905.914.108 huynhquockd@gmail.com
2 Phó HIệu trưởng Phan Thị Liên 05103.861275 0905.464.912 Phanthaolien@gmail.com
3 Phó Hiệu trưởng  Lê Hùng Sĩ 05103.861275 0974.647.332 lehungsikd@gmail.com
4 Bí thư Chi bộ Huỳnh Ngọc Quốc 05103.861275 0905.914.108 huynhquockd@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Lê Văn Sanh 05103.861275 0905.240.939 levansanhkd@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ THƯỜNG KIỆT

 - Địa chỉ của trường: Thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 - Số điện thoại văn phòng:                                                05103 934191

 - Địa chỉ thư điện tử của trường:               lythuongkietcamkim@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng Nguyễn Xiêm 05103 934191 0905 645154 jxiem29@gmail.com
2 Phó HIệu trưởng Huỳnh Hướng 05103 934191 0906 500132 huynhhuongck@gmail.com
4 Bí thư Chi bộ Nguyễn Xiêm 05103 934191 0905 645154 jxiem29@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Võ Giàu 05103 934191 0905.240.939 vogiaultk2013@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

- Địa chỉ của trường: Số 01, đường Huỳnh Thúc Kháng, khối Tân Lập, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                                0510 3 921 024

- Địa chỉ thư điện tử của trường:              nguyenbinhkhiemhoian@gmail.com

 

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng Trần Hoàng 0510 3 921024 0905 112726 tranhoang7273@gmail.com
2 Phó HIệu trưởng Đặng Văn Nhứt 0510 3 921024 01667426745 nhuthoian@gmail.com
3 Phó Hiệu trưởng  Dương Đình Thạnh 0510 3 921024 0905 455001 duongthanh60@gmail.com
4 Bí thư Chi bộ Trần Hoàng 0510 3 921024 0905 112726 tranhoang7273@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Lê Thị Thu Hòa 0510 3 921024 0905 404552 lethuhoa80@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU

- Địa chỉ của trường: Số 267, đường Trần Nhân Tông, khối Sơn Phô 1, phường: Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                                0510.3 861842

- Địa chỉ thư điện tử của trường:                  thcsnduha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng Phan Liêm 0510.3 861842 0906495049 phanliemcvathanhha@gmail.com
2 Phó HIệu trưởng Huỳnh Thị Kim Chi 0510.3 861842 0905319472 kimchigv@gmail.com
3 Phó Hiệu trưởng  Nguyễn Thị Bích Trâm 0510.3 861842 0973112271 bichtram28@gmail.com
4 Bí thư Chi bộ Phan Liêm 0510.3 861842 0906495049 phanliemcvathanhha@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Khanh 0510.3 861842 0935118908 nguyenkhanhltk@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DUY HIỆU

- Địa chỉ của trường: Số 81, đường  Phan Châu Trinh, khối An Thắng,  phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                                0510 3 861683

- Địa chỉ thư điện tử của trường:              nguyenduyhieu11@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng Ngô Bảo 05103.861683 05103.861683 baongo54@gmail.com
2 Phó HIệu trưởng Phạm Hồng Đức 05103.861683 0989155175 hongducndh@gmail.com
3 Phó Hiệu trưởng  Quảng Kim Thanh 05103.861683 0935274083 thanhquankim@gmail.com
4 Bí thư Chi bộ Ngô Bảo 05103.861683 0905204051 baongo54@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Bùi Xuân Bồng 05103.861683 01697074453 buixuanbongquangnam@gmail.com

                          TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN KHUYẾN

- Địa chỉ của trường: Khối Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                                0510.3.920.838

- Địa chỉ thư điện tử của trường:              thcsnguyenkhuyenhoian@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng Tạ Ngọc Trí 0510.3.920.838 0905.596.933 tangoctri1980@gmail.com
2 Phó HIệu trưởng Trương Kim 0510.3.864.838 0905.404.120 truongkimnk@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Trần Thanh Chuyển 0510.3.864.838 0905.028.411 tranchuyen62@yahoo.com.vn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN BỘI CHÂU

- Địa chỉ của trường: Khối Tân Thịnh, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                                0510 3 927212

- Địa chỉ thư điện tử của trường:     thcsphanboichauhoian92@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng Văn Thi Hoàng 0510 3 927212 0943371734 vanthyhoang@gmail.com
2 Phó HIệu trưởng Thân Phương 0510 3 927212 0932.632.767 thanphuong2009@gmail.com
4 Bí thư Chi bộ Văn Thi Hoàng 0510 3 927212 0943371734 vanthyhoang@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Trần Quang Á 0510 3 927212 0905.411.080 tranquanga2015@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN

- Địa chỉ của trường: Đường 28 tháng 3, khối Thanh Chiếm, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                                05103 862673

- Địa chỉ thư điện tử của trường:              chuvananthanhha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng Ngô Tấn Dũng 05103.862.673 0914.167.595 ngotandung58@gmail.com
2 Phó HIệu trưởng Đỗ Rân 05103.862.673 0126.255.0972 dovanran@gmail.com
3 Phó Hiệu trưởng Bùi Phước Tích 05103.862.673 0932.401.767 tichndh@gmail.com
4 Bí thư Chi bộ Ngô Tấn Dũng 05103.862.673 0914.167.595 ngotandung58@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Chiến 05103.862.673 0932.440.236 vanchien7880@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUỲNH THỊ LỰU.

- Địa chỉ của trường: Thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, thành Phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng:                                                05103.933301

- Địa chỉ thư điện tử của trường:                    htluuha@gmail.com.

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng Mai Ngọc Nguyên 05103.933301 0905341728 maingocnguyen81@gmail.com
2 Phó HIệu trưởng Đinh Thị Kim Huệ 05103.933301 0932496075 huedinhha@gmail.com
4 Bí thư Chi bộ Đinh Thị Kim Huệ 05103.933301 0932496075 huedinhha@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Lê Thị Hiệp 05103.933301 0907885651 lethihiep2411@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG TRUNG

- Địa chỉ của trường: Thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Na

- Số điện thoại văn phòng:                                                0510 3861069

- Địa chỉ thư điện tử của trường:    quangtrungthcsclc@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thanh 05103.861069 0973533241 thanhnguyenclc@gmail.com
2 Phó HIệu trưởng Nguyễn Duy Tuấn 05103.861069 01222545761 tuanduynguyen@gmail.com
4 Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Thanh 05103.861069 0973533241 thanhnguyenclc@gmail.com
5 Chủ tịch Công đoàn Lý Thị Mỹ Linh 05103.861069 01694344101 mylinhqtrung@gmail.com

 

Tin khác ...

 

Bình chọn
Bạn đến từ đâu?
Cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT Hội An
Học sinh của Thành phố Hội An
Phụ huynh học sinh ở Hội An
Những người trong ngành giáo dục ở các nơi
Thống kê truy cập
Đang online 53
Hôm nay 1095
Tháng này 23.362
Tổng truy cập 4.130.776